B naudingumo klasė C1< 1,00 ir C2 ≤ 0,99

Pastato atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi būti ne didesni už norminius savituosius šilumos nuostolius; Pastato sandarumas turi atitikti STR 2.01.02:2016 X skyriaus 10 lentelę reikalavimus; Pastato (jo dalių) pertvarų ir tarpaukštinių perdangų šiluminės savybės turi tenkinti STR 2.05.01:2013 reikalavimus; Šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti turi atitikti STR 2.01.09:2012 2 priedo XXIX skyriaus reikalavimus.