A++ naudingumo klasė C1<0,30 ir C2 ≤ 0,70

Pastato atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi būti ne didesni už norminius savituosius šilumos nuostolius; Pastato sandarumas turi atitikti STR 2.01.02:2016 X skyriaus 10 lentelę reikalavimus; Jei pastate įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, rekuperatoriaus naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis už 0,80, o rekuperatoriaus ventiliatoriaus naudojamas elektros energijos kiekis turi būti ne didesnis už 0,45 Wh/m³; Pastato (jo dalių) pertvarų ir tarpaukštinių perdangų šiluminės savybės turi tenkinti STR 2.01.02:2016 Reglamento IX skyriaus reikalavimus; Šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti turi atitikti STR 2.01.02:2016 2 priedo XXIX skyriaus reikalavimus.Pastate sunaudota energijos dalis iš atsinaujinančių išteklių turi būti didesnė už 1.