Energetinio naudingumo
sertifikatas

Pastato energinis naudingumas bei efektyvumas reikšmingi siekiant mažinti energijos suvartojimą. Jau kuris laikas statybų sektoriuje vartojami tokie terminai kaip energinio naudingumo sertifikatas bei energinis sertifikavimas. Kai kuriems kyla klausimas, kas tai per procedūra ir kas išduoda sertifikatą. Pastato energinio naudingumo sertifikavimu vadinama procedūra, kurios metu įvertinama viso pastato arba jo dalies energinio naudingumo klasė (klasių sistemoje yra 9 klasės: nuo A++ iki G). Kaip procedūros rezultatas išduodamas specialus sertifikatas. Tiesa, pastatų energinio naudingumo sertifikatus išduoda tik ekspertai, kurių sąrašą galite rasti viešai prieinamoje virtualioje erdvėje, kaip ir visų išduotų sertifikatų. Visiems naujai statomiems pastatams šis vertinimas yra privalomas, siekiant suteikti atitinkamą energinio naudingumo klasę, kuri priskiriama atlikus tam tikrus skaičiavimus.

Sertifikavimo trukmė

Dažname statybų objekte laikas yra vienas iš svarbiausių kriterijų, tad natūralu, jog operatyvus energinio naudingumo sertifikavimas bus didelis privalumas. Tad siūlome puikų aukštos kokybės ir operatyvumo tandemą.

Mūsų komanda energinio naudingumo sertifikatus įsipareigoja pateikti per ne trumpesnį kaip 2 dienų terminą. Tam tikrais atvejais, sutarus su užsakovu, energinio naudingumo sertifikatą galime pateikti ir vos per 24 valandas. Tad jei dokumentas reikalingas skubiai, susisiekite.

Dažnam aktualus klausimas – kokia paslaugos kaina? Pastato ar jo dalies energetinio naudingumo sertifikavimo kaina nurodoma Pastato ar jo dalies energinio naudingumo sertifikavimo sutartyje. Kaina nustatoma atsižvelgiant į tokius aspektus:

 • koks yra darbų atlikimo terminas;
 • kokia darbų apimtis, t. y. koks viso pastato ar jo dalies plotas;
 • kokius duomenis bei dokumentus pateikia užsakovas ir kiek jų yra;
 • koks yra pastato ar jo dalies sudėtingumas;
 • svarbi ir vietovė, kurioje vertinamas pastatas yra;
 • kaip į objektą vykstama: užsakovo ar paslaugos vykdytojo transportu;
 • kitas aplinkybes.

Sutartyje nurodomas tikslus paslaugos teikimo terminas bei kitos reikšmingos sąlygos.

Kiek laiko galioja energinis sertifikatas?

 

 

Kaip jau minėjome, energinio naudingumo sertifikavimo metu identifikuojamas pastato ar jo dalies šiluminės energijos suvartojimas bei, atsižvelgiant į tai, pastatui suteikiama atitinkama energinio naudingumo klasė, kuri patvirtinama išduotu sertifikatu. Tačiau ne visi žino, jog pastato energinio naudingumo sertifikato galiojimas yra ribotas. Dokumento galiojimo trukmė siekia dešimtmetį.

Kada energinio naudingumo sertifikavimas yra privalomas?

Baigus naujo pastato ar jo dalies statybą. Sertifikavimo procedūra atliekama prieš statybos užbaigimo akto surašymą arba prieš teikiant deklaraciją, patvirtinančią statybos užbaigimą.

 • Baigus pastato ar jo dalies rekonstravimą, atnaujinimą (modernizavimą), kapitalinį remontą, kuris atitinka dvi sąlygas: pirma, kai rekonstravimo, atnaujinimo ar kapitalinio remonto kaina sudaro daugiau kaip ketvirtadalį pastato vertės (žemės sklypo, ant kurio pastatas stovi, vertė neįskaičiuojama). Antra sąlyga – rekonstravimo, atnaujinimo ar kapitalinio remonto darbais yra atkuriamos arba pagerinamos pastato atitvarų ir / ar inžinerinių sistemų fizinės bei energinės savybės.

Jei LR įstatymuose nenumatyta kitaip, tai užbaigus pastato ar jo dalies rekonstravimą, atnaujinimą ar kapitalinį remontą energinio naudingumo sertifikavimas atliekamas prieš surašant darbų užbaigimo aktą arba prieš pateikiant deklaraciją, patvirtinančią darbų užbaigimą.

 • Parduodant namą, butą ar kitą pastatą arba išnuomojant pastatus ar jų dalis, pavyzdžiui, butą, kitos paskirties patalpas. Būsto savininkas, t. y. užsakovas, potencialiam nuomininkui arba pirkėjui turi pateikti susipažinti, o pirkėjui arba naujam nuomininkui perduoti galiojantį namo, buto ar kito pastato arba jo dalies energinio naudingumo sertifikatą (originalą arba kopiją).

Atsižvelgiant į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas taisykles, pastatų nuomos, pardavimo skelbimuose turi būti nurodytas energinio naudingumo rodiklis – toks, koks yra įrašytas energinio naudingumo sertifikate.

Pastato dalies energetinio naudingumo sertifikatas gali būti išduodamas atsižvelgiant į viso bendrą šildymo sistemą turinčio pastato sertifikatą.

Buto energinio naudingumo sertifikatas gali būti išduodama vadovaujantis analogiško buto tame pačiame daugiabučiame pastate energinio naudingumo sertifikatu arba tipiniu Vyriausybės įgaliotos institucijos parengtu bei viešai paskelbtu sertifikatu, priskiriant butui žemiausią energinę klasę.

 • Viešbučių, prekybos, paslaugų, mokslo, sporto, maitinimo, gydymo, kultūros, transporto, administracinės paskirties pastatams, kurių naudingasis vidaus patalpų plotas viršija 500 kv. m. (nuo 2015 metų liepos 9 dienos – 250 kv. m.). Patalpose gerai matomose vietose turi būti pakabintas ne senesnis kaip 10 metų pastato energinio naudingumo sertifikatas – originalas arba kopija. Pastato lankytojams jis turi būti matomas ir aiškiai įskaitomas. Toks reikalavimas taikomas ir pastatams, kurių daugiau kaip 500 kv. m. (nuo 2015 metų liepos 9 dienos – 250 kv. m.) naudingojo ploto sudaro viešbučių, prekybos, paslaugų, mokslo, sporto, maitinimo, gydymo, kultūros, transporto, administracinės paskirties patalpos.

Kokiems pastatams sertifikavimas neprivalomas?

Kiekviena taisyklė turi išimčių, todėl yra pastatų, kuriems sertifikavimas neprivalomas. Pavyzdžiui, minimalūs energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi tokiems pastatams:

 • kultūros paveldo statiniams, jeigu, atsižvelgiant į reikalavimus, jiems būdingos savybės ir / ar išvaizda nepageidautinai pakistų;
 • maldos namams bei kitiems religinės veiklos pastatams;
 • laikiniesiems pastatams, kurių naudojimo trukmė ne ilgesnė kaip dveji metai;
 • sandėliavimo, gamybos bei pramonės paskirties, žemės ūkiui tvarkyti skirtiems pastatams, kurie yra negyvenami ir sunaudoja labai nedaug energijos;
 • atskirai stovintiems pastatams, kurių bendras naudingasis vidaus patalpų plotas neviršija 50 kv. m.;
 • sodų, poilsio paskirties pastatams, kuriais naudojamasi daugiausia 4 mėnesius per metus;
 • nešildomiems pastatams;
 • avarinės būklės pastatams, kurių atnaujinimas būtų nenaudingas.

Kaip atliekamas energinio sertifikavimo vertinimas

Jau minėjime, jog dar prieš atliekant sertifikavimą turi būti pateikti tam tikri dokumentai, taip pat į vietą surinkti reikiamų duomenų vyksta ekspertas. Turint visus dokumentus bei duomenis atliekamas skaičiavimas, naudojant specialiai tam pritaikytą kompiuterinę programą. Proceso rezultatas – atsižvelgiant į skaičiavimo reikšmes pastatui ar jo daliai priskiriama energinio naudingumo klasė ir išduodamas energetinio naudingumo sertifikatas.

Taip pat jau minėjome atvejus, kuomet pati sertifikavimo procedūra neatliekama, tačiau klasė priskiriama vadovaujamasi analogiškais sertifikatais, pavyzdžiui, nustatant buto energinio naudingumo klasę.

Ar prieš atliekant energinį naudingumo sertifikavimą reikia atlikti sandarumo tyrimą?

Sandarumo bandymas atliekamas tokiais atvejais:

 • pastatas yra A, + arba A++ energetinės klasės;
 • pastato statybai, modernizavimui naudotos ES ar valstybės lėšos – tokiu atveju sandarumo bandymas atliekamas ir B bei C klasių pastatams.

Sandarumo bandymas gali būti atliktas baigtame statyti arba modernizuotame pastate. Tačiau mūsų specialistų teigimu, verta atlikti ir tarpiniais vadinamus bandymus, leisiančius įvertinti pastato sandarumą dar prieš apdailos darbus ir įrengimą.

Tarpinis bandymas gali būti atliktas nebaigtame statyti pastate, tačiau jis leis identifikuoti nesandarias vietas.

Galutinis bandymas atliekamas jau statybų procesą užbaigus, t. y. esant galutinei apdailai: luboms, grindims, taip pat ventiliacijai, nuotekoms, vandentiekiui. Nors atliekant galutinį sandarumo bandymą glaistymo ir dažymo darbai gali būti ir neatlikti, visgi rekomenduotume, jog visi apdailos darbai, galintys pažeisti izoliacijos medžiagas, bandymo metu būtų baigti

Energinio naudingumo sertifikato reikalavimai

Energetinio naudingumo sertifikavimas gali būti atliekamas ir sertifikatas išduodamas tik pastatams, kuriuose instaliuota inžinerinė įranga:

 • šilumos šaltinis;
 • vėsinimo įrenginiai;
 • vėdinimo įrenginiai.

Jei naujai statomo pastato ar kapitališkai renovuoto pastato dalis yra pripažįstama tinkama naudoti (neatsižvelgiant į tai, ar likusi pastato statyba užbaigta), privalomas šios statinio dalies energinio naudingumo sertifikavimas.

Sertifikate pateikiami tokie duomenys: pastato adresas; viso pastato ar jo dalies paskirtis; naudingasis plotas; energinio naudingumo klasė; paskaičiuotos suminės energijos sąnaudos vienam pastato ar jo dalies naudingojo ploto kv. m.; pateikti duomenys apie pagrindinį šilumos šaltinį; nurodytas pastato ar jo dalies sertifikavimo numeris; sertifikato išdavimo data; galiojimo terminas bei dokumentą išdavusio eksperto vardas, pavardė, parašas ir pažymėjimo numeris.

Kokia privalo būti naujai statomų pastatų klasė?

Pastato energetinio naudingumo klasei įtakos turės statybos leidimo data:

 • jei leidimas gautas nuo 2021 metų pradžios, pastatas turi turėti ne mažesnę kaip A++ energinę klasę;
 • naujų pastatų, pastatytų po 2006 m. sausio 4 d., klasė turi būti ne žemesnė kaip C;
 • naujų pastatų, kuriems statybos leidimas išduotas, o tuo atveju, kai leidimas statybai neprivalomas, – statybos darbai prasidėjo po 2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė negali būti žemesnė kaip B;
 • naujų pastatų, kuriems statybos leidimas išduotas, o tuo atveju, kai leidimas statybai neprivalomas, – statybos darbai prasidėjo po 2016 m. lapkričio 1 d., energinio naudingumo klasė negali būti žemesnė kaip A.
 • naujų pastatų, kuriems statybos leidimas išduotas, o tuo atveju, kai leidimas statybai neprivalomas, – statybos darbai prasidėjo po 2018 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė negali būti žemesnė kaip A+.
 • naujų pastatų, kuriems statybos leidimas išduotas, o tuo atveju, kai leidimas statybai neprivalomas, – statybos darbai prasidėjo po 2021 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė negali būti žemesnė kaip A++.

Kokią klasę turi rekonstruojami pastatai?

Tam tikri energetinio naudingumo reikalavimai taikomi ir pastatams, kurie rekonstruojami, atnaujinami (modernizuojami), remontuojami:

 • pastatų, kuriems leidimas rekonstruoti, atnaujinti ar remontuoti išduotas iki 2014 m. sausio 1 d., o tuo atveju, kai toks leidimas neprivalomas, – statybos darbai pradėti iki 2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė tu būti ne žemesnė nei D;
 • pastatų, kuriems leidimas rekonstruoti, atnaujinti ar remontuoti išduotas po 2014 m. sausio 1 d., o tuo atveju, kai toks leidimas neprivalomas, – statybos darbai pradėti po 2014 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė tu būti ne žemesnė nei C.

Kaip užsisakyti energinį sertifikatą

Svarstote, kur gauti sertifikatą? Jei reikalingas operatyviai ir atsakingai atliekamas pastato ar jo dalies energinio naudingumo sertifikavimas su išduodamu sertifikatu, laukiame Jūsų susisiekiant! Susisiekti ir bendrauti galime tiek gyvai, tiek internetu, telefonu, patogu bendrauti el. paštu. Paslaugas teikiame visoje Lietuvoje.

Siūlome labai patrauklią paslaugų kainą, o užsakant kelis sertifikatus vienu metu tikrai bus pritaikyta akcija, suteiksianti progą mokėti pigiau.

Jau minėjome, jog sertifikato kaina priklauso nuo pastato ploto, konstrukcijų, paskirties bei kitų aspektų. Pažymime, jog pigiau šį dokumentą užsakyti el. paštu.

Kontaktai

Netinka kontaktų formos?
Parašykite per el. paštą.

Rekvizitai

Namų diagnostika, MB

Įmonės kodas: 305679394

Laboratorija Nr. LA.200.01

Luminor Bank AS

A.s.: LT854010051005518942

SWIFT: AGBLLT2X

Įvertinkite mūsų aptarnavimą

  Pardavimo skyriai

  Vilniuje: Savanorių prospektas 178, Vilnius, LT-03154

  Kaune: A. Juozapavičiaus pr. 82A, LT-45214

  Klaipėdoje: Liepų g. 83, LT-92195

  Vilkaviškyje: Laisvės g. 3, LT-70150

  Krepšelyje nėra produktų.