A+ naudingumo klasė C1<0,50 ir C2 ≤ 0,80

Pastato atitvarų skaičiuojamieji savitieji šilumos nuostoliai turi būti ne didesni už norminius savituosius šilumos nuostolius; Pastato sandarumas turi atitikti STR 2.01.02:2016 X skyriaus 10 lentelę reikalavimus; Jei pastate įrengta mechaninio vėdinimo su rekuperacija sistema, rekuperatoriaus naudingumo koeficientas turi būti ne mažesnis už 0,75, o rekuperatoriaus ventiliatoriaus naudojamas elektros energijos kiekis turi būti ne didesnis už 0,55 Wh/m³;] Pastato (jo dalių) pertvarų ir tarpaukštinių perdangų šiluminės savybės turi tenkinti STR 2.01.02:2016 Reglamento IX skyriaus reikalavimus; Šiluminės energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti turi atitikti STR 2.01.02:2016 2 priedo XXIX skyriaus reikalavimus.